top of page

(Algemene) Voorwaarden voor www.vca-docent.nl

Op deze pagina vindt u de voorwaarden van www.vca-docent.nl , zoals deze beschikbaar is gesteld door MGH, Consultancy. In deze (algemene) voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij, onze diensten, producten en de informatie op onze website, bij u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Online VCA docent is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken.

 

Het is u verboden om de versleutelde pagina's van onze website te delen of openbaar te maken in de ruimste zin van het woord. Het intellectueel eigendom berust bij MGH, Consultancy.

Online VCA docent streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op de website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Online VCA docent aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Online VCA docent te mogen claimen of te veronderstellen.

 

Acties zijn alleen geldig indien deze ten tijde van overeenkomst vermeld staan op onze website en aan u via een schrijven zijn kenbaar gemaakt. Onze geld terug garantie, zoals vermeld op onze website, geldt alleen bij deelname op een door ons georganiseerd evenement en vermeld te staan in een door ons verstuurde bevestigingsmail.

Betalingen voor onze diensten, inlenen en producten dienen via link, tenzij anders overeengekomen, direct, doch 72 uur voor aanvang ontvangen te zijn met bijbehorende informatie, door u verstrekt via een formulier op onze website of via e-mail.

Contante of betalingen per pin dienen voor aanvang dienst voldaan te zijn.

U kunt geen reclame of restitutie claimen indien u, een product online heeft aangekocht, niet, tijdig of volledig gebruik heeft kunnen maken van onze diensten, producten of een evenement heeft kunnen bezoeken, u behoudt wel betalingsplicht.

Indien Online VCA docent een dienst of evenement, tijdens of niet tijdig meer kan laten plaats vinden, bieden wij, indien er geen calamiteit, onveilige of ongezonde situatie heeft plaatsgevonden, een tegenprestatie aan of vergoeden wij tot een maximale bedrag als waar de dienst of evenement bij u is aangeboden. Wij staan niet borg of wensen niet aansprakelijk te zijn voor eventuele schade welke u oploopt of zou kunnen oplopen als een dienst of evenement van, of bij Online VCA docent geen doorgang kan vinden.

Annuleringsregeling:

Een verzoek tot annulering van een dienst of bezoek aan een evenement waarvoor reeds een inschrijving heeft plaatsgevonden dient schriftelijk te worden ingediend onder de volgende voorwaarden;

  • Kosteloos annuleren of wijzigen is mogelijk tot 8 dagen vóór de startdatum van de betreffende dienst of evenement.
  • Bij annulering of wijziging tussen 8 en 2 dagen vóór de startdatum van de betreffende dienst of evenement, wordt de helft van de kosten in rekening gebracht.
  • Bij annulering of wijziging binnen twee dagen vóór de startdatum van de betreffende dienst of evenement is het volledig bedrag verschuldigd.
  • Na het toekennen van uw verzoek betalen wij dat deel zoals hierboven is omschreven, binnen 5 werkdagen terug.

Evaluatie:

Wij willen blijven groeien en heten daarom feedback meer dan welkom. Graag ontvangen wij uw input via onze evaluatieformulier welke u kunt vinden als button op onze Contact pagina.

Klachten:

Mocht u ontevreden zijn over een dienst of evenement dan kunt u ons daar direct op aanspreken. Mocht u er nog steeds niet helemaal uitkomen, ontvangen wij graag uw klacht schriftelijk. Wij hebben een klachtenformulier welke altijd beschikbaar staat op onze website. Zie klachtenbutton op onze Contact pagina.

Wij zullen trachten, na een interne beoordeling, eventueel een billijke oplossing voor te stellen. Mocht u nog steeds ontevreden blijven dan kunt u beroep aantekenen bij een onafhankelijk rechtspersoon.

Wijzigingen:

Mochten deze (algemene) voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.vca-docent.nl op deze pagina. (versie maart. 2024)

Pas op gevaar
bottom of page