top of page

Privacyverklaring voor Online VCA Docent

In deze privacyverklaring staat welke persoonsgegevens we verzamelen wanneer u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en wat we ermee doen. Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. 

 

In het kort komt onze privacyverklaring erop neer dat we uw persoonsgegevens:

- alleen gebruiken voor doelen die met u zijn overeengekomen;

- niet met anderen zullen delen, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten of activiteiten;

- zorgvuldig beveiligen.

 

Wanneer u vragen heeft die niet in deze privacyverklaring zijn beantwoord, wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan of wanneer u klachten heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan komen we graag met u in contact. 

 

Deze privacyverklaring is van toepassing op de website van Online VCA Docent en de Social Media kanalen TwitterFacebookInstagram en YouTube 

 

Doeleinden 

We verzamelen of gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring, tenzij we hiervoor van tevoren uw toestemming hebben verkregen. 

 

Gebruik van onze diensten

Wanneer u gebruik maakt van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens zijn noodzakelijk om de dienst of het product te kunnen leveren en worden door Online VCA Docent bewaard tot na afronding van de geleverde dienst(en) doch tot uiterlijk conform de wettelijke bewaarplicht.

 

Communicatie

Wanneer u ons e-mail of andere berichten stuurt worden deze opgenomen in onze systemen en conform de wettelijke bewaarplicht opgeslagen. Soms vragen wij u naar persoonsgegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De website bevat formulieren die u kunt gebruiken voor het aanvragen dan wel verzoeken tot acties, mbt het plaatsen van bestellingen, het aangaan van overeenkomsten of om met ons in contact te komen over verschillende onderwerpen. De gegevens die u ons met deze formulieren verstrekt bewaren we zolang als nodig of redelijk is voor de volledige beantwoording en/of afhandeling van uw verzoek. Uw verzoek kan daarnaast in onze systemen worden opgenomen en daar conform de wettelijke bewaarplicht worden opgeslagen.

 

Derden

Wij maken gebruik van derden bij de uitvoering van onze diensten en activiteiten. Indien deze derden daarbij toegang hebben tot uw gegevens, nemen wij passende maatregelen om er voor te zorgen dat uw gegevens voldoende worden beveiligd en uitsluitend voor de beoogde doelen worden gebruikt. In geen geval verkoopt Online VCA Docent uw persoonsgegevens aan derden. Echter stellen wij ons niet aansprakelijk indien derden ernstig verzaken de nieuwe AVG in acht te nemen of te houden.

 

Beveiliging

Online VCA docent heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de door u verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik. Uw gegevens worden via beveiligde verbindingen verzonden over het internet, in gecertificeerde datacentra en op servers verwerkt en opgeslagen. De persoonsgegevens worden afgeschermd van zoekmachines. Online VCA Docent is wettelijk verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Deze verplichting leggen we ook op aan derden die door ons worden ingeschakeld bij het uitvoeren van onze diensten en activiteiten.

 

Websitebezoek / Social Media

Wanneer u onze website bezoekt worden de technische kenmerken van uw bezoek in zogenaamde logfiles bijgehouden. Denk hierbij aan de opgevraagde pagina, IP-adres, tijdstip, browsertype en dergelijke. Wij gaan niet na wie welk IP-adres op welk moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens niet naar u als persoon. Deze logfiles worden uitsluitend ten behoeve van analyses bewaard. Na het inloggen beschermen wij uw privégegevens en aankopen. Bezoekt of volgt u onze Social Media kanalen dan zijn wij niet aansprakelijk voor uw persoonsgegevens welke u via instellingen zelf kunt beveiligen of op de mate waarmee deze platforms en/of netwerken met uw persoonsgegevens omgaan. Voor informatie kijk op privacynieuws

 

Evenementen en bijeenkomsten 

Tijdens evenementen en bijeenkomsten die georganiseerd worden door Online VCA Docent kunnen foto’s en/of video opnames worden gemaakt. Deze foto’s of video’s kunnen worden gepubliceerd op Online VCA Docent en sociale media. Door een evenement te bezoeken stemt u in dat er foto’s worden gemaakt en deze op de website en sociale media kunnen worden gepubliceerd. Online VCA docent zal tijdens evenementen en/of bijeenkomsten, georganiseerd door opdrachtgevers op geen enkele manier of wijze, persoonsgegevens of data verzamelen en/of doorsturen.

 

Inzien en aanpassen persoonsgegevens 

U heeft het recht om aan ons te vragen welke persoonsgegevens er van u in onze gegevensbestanden zijn opgeslagen. Wanneer u meent dat die persoonsgegevens niet (langer) juist of volledig zijn, kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Voordat wij een verzoek in behandeling nemen, controleren wij de identiteit van de verzoeker om de bescherming van de persoonsgegevens te borgen. Verzoeken om aanpassingen zullen wij zo snel mogelijk behandelen. Indien uw verzoek (nog) niet kan worden uitgevoerd lichten we u gemotiveerd toe waarom dat het geval is. U kunt uw verzoek sturen via de mogelijkheden vermeld op onze pagina Contact.

 

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van, de mogelijkheden die vermeld staan op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van onze diensten kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

 

Uitzonderingen

Online VCA Docent stelt, behoudens de hierboven genoemde uitzonderingen, uitsluitend persoonsgegevens ter beschikking aan derden indien zij daartoe op grond van een wettelijk voorschrift verplicht worden gesteld.

 

Contactgegevens

Vragen over onze privacybeleid kunnen per post gesteld worden, t.a.v. de directie, of per e-mail. Onze contactgegevens vindt u onder tab Contact.

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 17 april 2023.

Pas op gevaar
bottom of page